Bouw Praktijkschool Bweyeye Rwanda

Doorbreek de vicieuze cirkel van armoede!

 

Onze missie
Rwanda is een klein land midden in Afrika, gelegen tussen Tanzania, Uganda, Burundi en Congo. Met zo’n 13 miljoen inwoners op een oppervlakte van 60% van het Nederlandse oppervlakte, kan men gerust stellen dat Rwanda dicht bevolkt is. Rwanda wordt het land van de 1.000 heuvels genoemd, maar het landschap kenmerkt zich ook door de rivieren, meren, dorpen en akkers. Rwanda kent ook enkele Nationale parken de bekendste daarvan is het Volcanoes National Park, hier kunnen bijvoorbeeld de bedreigde Bosgorilla’s ongestoord leven.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor veel mensen is Rwanda een onbekend land, daar waar er een lichtje begint te branden, heeft het meestal te maken met de ongekende onderlinge wreedheden die in 1994 plaatsvonden. Van 7 april tot 15 juli werden er tussen de 500.000 en 1.000.000 Tutsi, gematigde Hutu’s en Twa afgeslacht, de rest van de wereld keek “machteloos” toe. Wrange bijsmaak hierin was dat de aanwezige VN vredesmacht door een beperkt mandaat niet in mocht grijpen. De meeste misdaden werden gepleegd door twee Hutu rebellengroepen. Er is in Rwanda geen familie die niemand verloren heeft in de genocide. Er kwam pas een eind aan het geweld toen de Tutsi rebellenbeweging RPF  onder leiding van Paul Kagame de Hutu rebellen verdreef. Kagame is sinds 2000 president van Rwanda. Onder zijn bewind is Rwanda weer opgebouwd en wordt het land klaar gestoomd voor de toekomst. Dat dit volgens critici langs een dictatoriale weg gebeurd is een smet(je) op de vooruitgang. Feit is ook dat tijdens het bewind van Kagame de rust terug is gekeerd en dat er eigenlijk niet meer gesproken mag worden over Hutu of Tutsi. Volgens de regering is Rwanda een land van en voor Rwandezen. Ondanks de vrede die er heerst in het land, heeft het soms nog wel te lijden onder sporadische aanvallen van Hutu rebellen die, op rooftocht, van over de grens met Burundi, Rwanda binnenvallen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met het 2 en 3e wereld project van de Gemeente Zwartewaterland voor 2023/2024 willen we graag een bescheiden “steentje” bijdragen aan de opbouw van het land en haar mensen. Enkele leden van de ZWO van de Gereformeerde Kerk Genemuiden brachten, pre Corona, een bezoek aan verschillende dorpen en steden in Rwanda. Eén van die dorpen was Bweyeye. Het bezoek vond toen plaats in het kader van een voedselproject, dit project was opgezet door een predikanten echtpaar, Rik en Caroline Mager, uit Nederland die voor de GZB in Rwanda vertoeven. Rik werkt aan de Theologische Universiteit in Cyangugu, terwijl Caroline zich bezighield met de voedselprojecten. Door een tekort een (Oekraïens en Russisch) graan, was het project in haar oorspronkelijke opzet niet meer te handhaven. Nu werkt men in dezelfde dorpen met het in “bruikleen” geven van een varken en/of geiten. Met deze dieren kan worden gefokt, de jonge dieren mag de gemeenschap houden, na de 2e geboorte gaat het gedoneerde dier terug naar de organisatie om weer uitgezet te worden naar het volgende dorp of gemeenschap. De nieuwe opzet blijkt tot nu toe zeer succesvol. Deze methode wordt ook door organisatie Tear Fund in andere Afrikaanse landen succesvol toegepast onder het motto “Lokaal & Eigenaarschap”.
Aan de grens met Burundi, op zo’n 120 km  afstand van  de hoofdstad Kigali, ligt het dorp Bweyeye. Het dorp is met de auto vanuit Kigali binnen 5 uur bereikbaar, een groot deel van de reis voert je echter over slecht begaanbare wegen door het regenwoud.
Sinds een paar jaar (2019) is er elektriciteit (verdere voorzieningen zijn er nog maar  mondjesmaat) waardoor ook in deze arme regio langzaam vooruitgang wordt geboekt. Om de jeugd (65% van de bevolking is jonger dan 35jaar) een kans te geven zich te ontwikkelen en om ze te behouden voor dit gebied en het land, is de Anglicaanse Kerk van Rwanda een praktijkschool begonnen. De school is toegankelijk voor zowel jonge mannen als jonge vrouwen. Er is ruimte voor 45 (kwetsbare) jongeren om vaktrainingen te volgen. Om continuïteit van de trainingen/het onderwijs te waarborgen, is het nodig dat de Rwandese overheid de school financieel gaat ondersteunen. Om die financiële steun van de overheid veilig te stellen is het noodzakelijk dat er bij de school 2 slaapzalen en een girlsroom (dames Hygiëne) gerealiseerd worden. Tevens is er door de overheid de plicht gesteld dat er een kantoor voor de schooldirectie bij komt. De kosten voor de totale realisatie  bedraagt minimaal €47.500. Vanuit Nederland heeft de GZB dit project geadopteerd.
Onder de vlag van het 2e/3e Wereld Project van de gemeente Zwartewaterland willen we dit initiatief graag ondersteunen. De filosofie achter dit project; De jeugd van de buiten stedelijke gebieden van Rwanda een de kans geven zich te ontwikkelen. Het behouden van deze jeugd voor de regio waarin ze opgroeien en hen gemeenschapszin bijbrengen. Door hen te leren dat, als men samen iets bewerkstelligt, de gehele gemeenschap er van kan profiteren. Door de jeugd deze kansen te bieden wordt voorkomen dat ze kansarmer naar de grote steden trekken. Ook probeert men ze weerbaarder te maken tegen de te rooskleurige verhalen over de “onbeperkte mogelijkheden” van de oversteek naar Europa of nog verder. In enkele grote steden zijn al praktijkscholen voor kansarme jongeren die zeer goed functioneren. Een bezoek aan één van die scholen in Kigali leerde dat de jongeren super enthousiast zijn over de school en wat ze er leren. Wat ook helpt is dat de leerlingen, in de middag, een (zeer eenvoudige) maaltijd kunnen genieten op school.
Wat opvalt in Rwanda is de leergierigheid van de jeugd, maar ook de “open mind” van de ouders hierover, ook de ouders zien hun kinderen graag naar school gaan, ondanks dat ze hun handen ook op de landbouwgronden kunnen gebruiken. Het lijkt voor ons ondoenlijk, maar in Rwanda is het voor sommige kinderen normaal om 2 x per dag 2 tot 3 uur of (soms nog langer) te lopen om hun school te bezoeken.
De ZWO van de Gereformeerde Kerk Genemuiden was er zich van bewust dat, om dit project vanuit Zwartewaterland vorm te gaan geven en meer nodig is dan de reguliere “inspanning” die de ZWO door het jaar heen  doet voor projecten in  binnen-, maar vooral, buitenland. De leden van de ZWO zagen in “2e/3e wereldproject Zwartewaterland” een bij uitstek geschikt platform om dit project van de grond te krijgen. Ook omdat de GZB in Zwartewaterland bekend staat als een gedegen organisatie die vanuit hun geloof, over kerk- en landsmuren heen kijkend, tot hulp en steun wil zijn. De steun en hulp die wordt gegeven uit de vraag van de mensen ter plekke, niet omdat er zo nodig hulp geboden moet worden omdat wij het vinden.
Doordat ons doel door de Gemeente Zwartewaterland als het 2e/3e wereldproject voor 2023/204 is aangewezen hopen we veel steun uit de gemeenschap te ontvangen. Als initiatiefnemers hopen we dat zowel de burgers, bedrijven, scholen, organisaties als kerken in Zwartewaterland positief naar dit project zullen kijken. We verwachten dan ook dat dit project gaat leven in de gemeente en dat we steun zullen ontvangen van vrijwilligers die een “steentje” willen bijdragen.
Wat de GZB schrijft over dit project:
Waarom is dit project nodig?
In Bweyeye (tegen de grens met Burundi) leven mensen geïsoleerd van voorzieningen. Na de basisschool stopt voor veel jongeren het onderwijs. De meeste gezinnen hebben ook geen middelen om hun kinderen naar een school elders in de regio te sturen. De kerk wil deze jongeren helpen door een eenvoudige vaktraining. Zo kan de cirkel van armoede doorbroken worden.
Rekeningnummer: NL37RABO0367461773
ANBI: RSIN: 824120450


Diaconie van de Gereformeerde Kerk Genemuiden
https://www.gzb.nl/vaktrainingbweyeye
praktijkonderwijsbweyeyerwanda@gmail.com                                     info@praktijkschoolbweyeye.com